Ünite 2 Metodoloji

«Teknik olmayan beceriler» kavramı bir dizi beceri ve yeterlilikleri ifade etmektedir.  Bu anlamda EQF çapraz beceriler ve yeterlilikler (TSC’ler) için ESCO üye devletleri bir komisyon oluşturdu. Çapraz beceriler ve yeterlilikler üzerine yapılandırılmış ve tutarlı terminoloji üzerine yazılan uzman raporunda belirtildiği gibi(Eylül, 2020):

Çapraz beceriler ve yeterlilikler, iş pazarı ve eğitim dünyası için gitgide önem kazanırken, bu alanda paylaşılan yağın bir terminoloji mevcut değildir. Bu anlamda ilgili konularda bir uzlaşma gereksinim kazanmaktadır ve bu başlıklartransfer edilebilir beceriler’, ‘teknik olmayan beceriler’, ‘bilişsel olmayan beceriler’, ‘sosyo-ekonomik beceri ve yeterlilikler’, ‘anahtar yeterlilikler’, ‘sektörler arası beceriler’, ‘gelecek için becerilerand ’21. Yüzyıl becerilerigibi terimler bu geniş yelpazedeki kavramlara işaret etmektedir.

Eğitim kitinin geliştirilmesi amacıyla belirtilen çapraz beceri ve yeterlilikler kavramlarını kullanmakta ve ele almaktayız (sayfa 19):

Çapraz beceri ve yeterliliklerin (TSCs) sanal veya yüz yüze öğrenme  ortamlarında  kullanılması gerektiği kanıtlanmıştır. Bunlar «çapraz» olarak tanımlanmışlardır çünkü herhangi bir belirgin alana  (, meslek, akademik disiplin, sivil veya meslek sektörü, mesleki sektör grupları, vs.). 

Uzman grup raporuna göre TSCler İngilizce olarak, aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:

Kaynak: . Çapraz beceriler ve yeterlilikler üzerine yapılandırılmış ve tutarlılaştırılmış  terminoloji raporu(Eylül 2020)

İkinci metodolojik karar teknik olmayan becerilerin ya da TSC’lerin BeCreative! projesi hedefleri doğrultusunda seçilmesidir, örneğin, hayattan kopması muhtemel gençlerin sosyal, kültürel ve profesyonel entegrasyonlarının kolaylaştırılması için teknik olmayan, sosyal becerilerinin geliştirilmesi gibi. (Be Creative! Proje önerisi). Ayrıca, teknik olamayan diğer beceriler: İletişim, Adaptasyon, Problem çözme, Takım çalışması, Eleştirel düşünme, Çatışma çözümü ve liderlik.

Buradan yola çıkarak teknik olmayan becerilerin amacı ve odak noktası yukarıdaki şeklin içindeki halkada yer almaktadır:

1.Bilgiyi analiz etme ve işleme

2.Planlama ve organize etme

3.Sorunların ve konuların ele alınması

4.Yaratıcılık ve inovasyon

 1. Görevlerin rutin gereksinimlerine yanıt vermek
 2. Değerlere göre hareket etmek
 3. Bağımsız hareket etme ve inisiyatif almak
 4. Günlük hayatta ve iş hayatında negatif faktörleri yönetmek
 5. Değişimle başa çıkmak
 6. Kişisel gelişime zaman ayırmak
 1. Bilgilerin ve fikirlerin iletilmesi ve alışverişi
 2. Başkalarına saygı ve ilgi göstermek
 3. Başkalarını desteklemek
 4. Takım veya ağ içerisinde başkalarıyla işbirliği yapmak
 5. Başkalarını yönetmek ve yönlendirmek
 6. Uzlaşma ve müzakere

Aynı zamanda, Be creative! Proje’sinin yenilikçi metodolojisi özellikle canlı gösteri ve performans sanatları başta olmak üzere kültürel etkinlikler yoluyla genç yetişkinler arasında sosyal becerilerin veya TSC’lerin teşvik edilmesini içermektedir. Bu nedenle, eğitim kitinin büyük bir bölümü teorik olsa da katılımcılara yönelik sosyal ve sanatsal etkinliklere de yer verilecektir tiyatro, radyo video, belgesel, fotoğraf sergileri gibi.