Del 2 Metodikk

Begrepet «myke ferdigheter» innebærer en rekke ferdigheter og kompetanser. I denne forbindelse ba EQF Advisory Group og ESCO Member States Group i 2019 EU kommisjonen om å revidere den eksisterende terminologien for tverrgående ferdigheter og kompetanse (TFK), og en ekspertgruppe ble dannet for dette formålet. Som det er nevnt i den andre rapporten fra denne ekspertgruppen kalt Towards a structured and consistent terminology on transversal skills and competences (September 2020):

Mens TFKer blir stadig viktigere i arbeidsmarkedet og for utdanning og opplæring, finnes det ingen bred delt terminologi på dette området. En rekke delvis konkurrerende overskrifter illustrerer denne mangelen på enighet; begreper som «overførbare ferdigheter», «myke ferdigheter», ikke-kognitive ferdigheter», «sosio-emosjonelle ferdigheter og kompetanse», «nøkkelkompetanse», «tverrsektorielle ferdigheter», «ferdigheter for fremtiden» og «21st Century Skills» refererer alle til et bredt spekter av ferdigheter og kompetanser som er relevante på tvers av yrker og sektorer og anses å være av avgjørende betydning for borgere og samfunn.

I utviklingen av opplæringspakken brukes begrepet tverrgående ferdigheter og kompetanse som beskrevet i ovennevnte rapport (side 19):

Tverrgående ferdigheter og kompetanse (TFK) er tillærte og beviselige evner som ofte blir sett på som nødvendige eller verdifulle for effektiv handling i praktisk talt alle slags arbeid, læring eller livsaktivitet. De er «tverrgående» fordi de ikke utelukkende er relatert til noen bestemt kontekst (jobb, yrke, akademisk disiplin, samfunnsengasjement, yrkessektor, gruppe yrkessektorer, etc.). 

Etter ekspertgruppens rapport kan TFKene struktureres som i figuren nedenfor:

Kilde: Report Towards a structured and consistent terminology on transversal skills and competences (September 2020)

Den andre metodologiske beslutningen er å velge de myke ferdighetene eller TFKene som vi anser er i tråd med målet til Vær kreativ! prosjektet, det vil si å forbedre de myke ferdighetene til utenforstående unge mennesker for å lette deres sosiale, kulturelle og profesjonelle integrasjon (Vær kreativ! prosjektforslag). Det nevnes også i prosjektforslaget at det vil bli lagt særlig vekt på følgende myke ferdigheter: Kommunikasjon, tilpasningsevne, problemløsning , teamarbeid, kritisk tenkning, konfliktløsning og ledelse.

Basert på dette vurderer vi at TFKene som samsvarer med Vær kreativ! prosjektets mål og fokus er TFKene som er i den sentrale sirkelen i figuren over:

1.Analysere og behandle informasjon

2.Planlegging og organisering

3.Ta opp problemer og problemstillinger

4.Skape og innovere

 1. Respondere på rutinemessige krav til oppgaver
 2. Handle i henhold til verdier
 3. Opptre selvstendig og vise initiativ
 4. Håndtere negative faktorer i liv og arbeid
 5. Håndtere endring
 6. Engasjere seg i selvutvikling
 1. Formidle og utveksle informasjon og ideer
 2. Vise respekt og omtanke for andre
 3. Støtte andre
 4. Samarbeide med andre i team og nettverk
 5. Administrere og lede andre
 6. Forsone og forhandle

Samtidig, Vær kreativ! prosjektets innovative metodikk består i å fremme myke ferdigheter – det vil si TFKer – blant unge voksne gjennom kulturelle aktiviteter, spesielt levende skuespill og scenekunst. Selv om opplæringspakken vil ha en teoretisk del vil hovedfokuset bli satt på praktiske aktiviteter som gjør det mulig for deltakerne å utvikle TFK gjennom scenekunst, for eksempel teater, radio, video,  fotografering, utstillinger, også videre