Praktilised tegevused 1: Kogukonnavestival “KÕIK ÕPIVAD”

 • Valmistada õppijad ette oma töötubade korraldamiseks ja juhtimiseks
 • Julgustada õppijaid tegutsema koolitaja ja õppija rollis
 • Toetada õppijaid kogukonna õppimisfestivali korraldamisel
 • Soodustada kogemuste peegeldamist ja enesehindamist pädevustele
 • Edendada vastastikust õppimist ja solidaarsust
 • Iseseisev tegutsemine ja algatusvõime
 • Planeerimine ja korraldamine
 • Info ja ideede edastamine ja vahetamine
 • Koostöö meeskondades ja võrgustikes
 • Teiste juhtimine

Sõltuvalt õppijate valitud töötubadest

Tegevus seisneb festivali korraldamises ja õppijatele kõigi selleks vajalike ülesannete õpetamises. Kogukonnafestivali “Kõik õpivad” idee on tuua inimesi kokku, et õppida koos ja üksteiselt.

Festivali võib korraldada koolitusprogrammi osana (1-päevane tegevus) või eraldiseisva üritusena laiemale publikule (mitu päeva). Selle organiseerivad ja seda juhivad õppijad koolitajate abiga.

Elukestva õppe festivali “Kõik õpivad” eesmärgid on:

 • Äratada õppimise vastu kõigis vanuses inimeste abi ning seeläbi tõsta nende elukestvas õppes osalemist.
 • Luua tingimused õppijate võtmepädevuste, sh pehmete oskuste nagu kodanikupädevus arendamiseks.
 • Laiendada ja rikastada õppijate sotsiaalset ringi ning edendada kultuuride ja generatsioonide vahelist dialoogi ja solidaarsust.

Festivali ettevalmistamise ja läbiviimise pakutavad sammud:

 • Arutlege õppijatega ürituse eesmärgi üle
 • Valige esialgne kuupäev, asukoht, teema, nimi jne.
 • Koostage ajurünnak tegemist vajavate ülesannete loendiga (töötoad, logistika, reklaam jne)
 • Määrake kindlaks meeskonnasisesed rollid ja kohustused
 • Määrake iga ülesande täitmise kuupäevad
 • Laske õppijatel ise ülesanded valida
 • Arutage õppijatega nende töötubade teemasid ja sisu, mida nad sooviksid korraldada. Mida nad tahaksid teistega jagada? Nende teadmised, hobid, kired, oskused? Tegemist võib olla väga erinevate tegevustega: kunstitöötoad, loomingulised esitlused, arutelud, installatsioonid, performance’id jne. Igal inimesel on vaatamata vanusele või varasemale kogemusele võimalus end proovile panna nii õppija kui ka koolitaja või juhendaja rollis .
 • Koostage festivali programm. Festivali kava peaks hõlmama erinevas vanuses, tööalaste ja isiklike kogemuste, huvide ja võimetega inimesi, sealhulgas ka vähemate võimaluste ning füüsiliste ja intellektuaalsete puuetega inimesi.
 • Määratlege töötubade jaoks vajalikud materjalid ja ressursid
 • Koostage eelarve ja pange kirja olemasolev rahastus
 • Looge reklaamistrateegia ja viige see ellu
 • Kaasake vajadusel kogukonna vabatahtlikke
 • Määrake probleemide lahendamiseks jälgimissüsteem ja sidesüsteem
 • Korraldage vähemalt kaks festivali ettevalmistavat kohtumist. Sõltuvalt õppijate vajadustest ja omadustest suurendage ettevalmistavate koosolekute arvu või korraldage individuaalseid kohtumisi, et aidata õppijatel oma töötubasid ette valmistada.
 • Viige festival ellu ja hinnake seda. Hindamine võimaldab teil mõtiskleda selle üle, mis toimis hästi ja tuvastada edasise õppimise kohad. Samuti on see tulevaste festivalide või ürituste korraldamiseks tarkuse omandamise koht.
 • Kui nad on oma eesmärgid saavutatud, on oluline, et igal õppijal oleks võimalus anda tagasisidet selle kohta, mis töötas ja mis mitte.
 • Mida sellest ülesandest õppisite, mille üle olete kõige rohkem põnevil? (Mis on parim, mida siit kaasa võtate?)
 • Kuidas kasutasite oma enesejuhtimisoskusi (eneseteadvus, algatusvõime, eesmärkide seadmine ja planeerimine, jälgimine ja korrigeerimine) ja millised neist teid selle ülesande täitmisel kõige enam aitasid?
 • Kuidas kasutasite oma tugevaid külgi ja huvisid?
 • Mida tegite õigete ressursside leidmiseks ja vajaliku abi saamiseks?
 • Kas suutsite oma sammude ja ajakava/ajajoonega järjel püsida? Kui jah, siis kuidas?
 • Kuidas hindate, kas teie iseseisva tegutsemise võime ja algatusvõime paranes, vähenes või jäi samaks? Miks see teie arvates juhtus? Milliseid näiteid või tõendeid saate jagada, et näidata oma arengut selle ülesande täitmisel?

Festival on oma olemuselt põlvkondadevaheline, kuna seda korraldatakse eesmärgiga tuua erinevad põlvkonnad ja erinevad inimrühmad kokku üksteiselt õppima.