Peatükk 2 Metodoloogia

Mõiste “pehmed oskused” hõlmab mitmesuguseid oskusi ja pädevusi. Sellega seoses palusid 2019. aastal Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku nõuanderühm ja ESCO liikmesriikide rühm komisjonil vaadata läbi olemasolev läbivate oskuste ja pädevuste terminoloogia ning selleks moodustati eksperdirühm. Nagu on märgitud selle eksperdirühma teises aruandes “Towards a structured and consistent terminology on transversal skills and competences” (september 2020):

Kuigi TSCd (VOPd) muutuvad tööturul ning hariduses ja koolituses üha olulisemaks, puudub selles valdkonnas ühtne terminoloogia. Paljud osaliselt konkureerivad pealkirjad illustreerivad seda kokkuleppe puudumist; sellised mõisted nagu “ülekantavad oskused”, “pehmed oskused”, mittekognitiivsed oskused”, “sotsiaal-emotsionaalsed oskused ja pädevused”, “võtmepädevused”, “valdkonnaülesed oskused”, “tulevikuoskused” ja “21. sajandi oskused” viitavad kõik laia spektri oskustele ja pädevustele, mis on olulised kõikides ametites ja sektorites ning mida peetakse nii kodanike kui ka ühiskonna jaoks võtmetähtsusega oskusteks.

Koolituskomplekti väljatöötamisel kaalume eespool nimetatud aruandes (lk 19) kirjeldatud läbivate oskuste ja pädevuste kontseptsiooni kasutamist:

Transversaalsed oskused ja pädevused (TSC) (Võtmepädevused ja oskused VPO- tõlkija) – on õpitud ja tõestatud võimed, mida peetakse üldiselt vajalikuks või väärtuslikuks tõhusaks tegutsemiseks praktiliselt igasuguses töö-, õppe- või elutegevuses. Need on “läbivad”, sest nad ei ole seotud ainult ühegi konkreetse kontekstiga (töö, amet, akadeemiline eriala, kodaniku- või ühiskondlik tegevus, kutseala, kutsealade rühm jne). 

Eksperdirühma aruande kohaselt võib TSC-d struktureerida vastavalt alljärgnevale joonisele:

Source: Report Towards a structured and consistent terminology on transversal skills and competences (September 2020)

Teine metoodiline võimalus on valida pehmed oskused või VPO-d, mis meie arvates on kooskõlas Be Creative! Projektile, s.t. parandada mittekodanikest noorte pehmeid oskusi, et hõlbustada nende sotsiaalset, kultuurilist ja tööalast integratsiooni (Be Creative! projekti ettepanek). Projektitaotluses on mainitud ka, et erilist tähelepanu pööratakse järgmistele pehmetele oskustele: suhtlemine, kohanemisvõime, probleemide lahendamine, meeskonnatöö, kriitiline mõtlemine, konfliktide lahendamine ja juhtimine.

Sellest lähtuvalt leiame, et VPO-d, mis sobivad Be Creative! Projekti eesmärgiga ja fookusega sobivad need VPOd, mis on ülaltoodud joonisel keskmises ringis:

1.Indoramtsiooni analüüs ja töötlemine

2.Planeerimine ja korraldamine

3.Probleemide ja küsimuste käsitlemine

4.Loovus ja innovatsioon

5.Ülesannete rutiinsete nõuete täitmine

6.Väärtuspõhine tegutsemine

7.Iseseisvalt tegutsemine ja algatusvõime

8.Negatiivsete tegurite käsitlemine  elus ja tööl

9.Muutustega toimetulek

10.Enesearenguga tegelemine

11.Informatsiooni ja ideede edastamine ja vahetamine

12.Austav ja lugupidav suhtumine  teistesse

13.Teiste toetamine

14.Koostöö meeskondades ja võrgustikes

15.Teiste juhtimine

16.Lepitamine ja läbirääkimised

Samal ajal seisneb Be creative! Projekti uuenduslik metoodika noorte täiskasvanute pehmete oskuste ehk VPOde edendamises kultuuritegevuse, eelkõige elava vaatemängu ja etenduskunsti kaudu. Seega, kuigi koolituskomplektil on teoreetiline osa, keskendutakse peamiselt praktilistele tegevustele, mis võimaldavad osalejatel arendada VPO-d läbi etenduskunstide, nagu teater, raadio, video, dokumentaalfilmid, fotograafia, näitused jne.