Δραστηριότητα 2: Θεατρική Αφήγηση

 • Οι μαθητευόμενοι/ες θα συμμετέχουν σε μία δημιουργική συνεργασία σε πλαίσιο ομαδικού αυτοσχεδιασμού
 • Οι μαθητευόμενοι/ες θα εξασκήσουν τις δεξιότητες ακρόασης τους
 • Οι μαθητευόμενοι/ες θα είναι σε θέση να αυτοσχεδιάσουν σε γλωσσολογικό και σε φυσικό επίπεδο
 • Οι μαθητευόμενοι/ες θα πρέπει να είναι σε θέση να νιώθουν άνετα να δοκιμάσουν διάφορες δραστηριότητες αυτοσχεδιασμού
 • Δημιουργικότητα και καινοτομία
 • Ανάλυση και επεξεργασία πληροφοριών
 • Έκφραση και ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών
 • Αλληλοϋποστήριξη
 • Συνεργασία με άλλα άτομα σε ομάδες και δίκτυα

2-3 φύλλα χαρτιού και ένα στυλό ή έναν πίνακα

Οι μαθητευόμενοι/ες θα συμμετέχουν σε δύο δραστηριότητες θεατρικού αυτοσχεδιασμού οι οποίες θα εστιάζουν στην αφήγηση.

Εισαγωγή & Προθέρμανση (10-15 λεπτά)

Ο/η εκπαιδευτικός ζητάει από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να καθίσουν σε έναν κύκλο και εξηγεί ό,τι για αυτή τη δραστηριότητα θα αφηγηθούν μία συλλογική ιστορία η οποία θα πρέπει να έχει αρχή, μέση, και τέλος. Η πρώτη πρόταση της ιστορίας θα είναι η ακόλουθη:  

«Μία φορά και έναν καιρό υπήρχε ___» και η ιστορία θα πρέπει να τελειώσει με τις λέξεις «Το ηθικό δίδαγμα αυτής της ιστορίας είναι ___».

Κάθε συμμετέχοντας/ουσα μπορεί να προσθέτει μία λέξη ή μία πρόταση κάθε φορά (ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να αντιληφθεί και να κρίνει εάν οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση να προσθέτουν μία λέξη ή μία πρόταση κάθε φορά).

Ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να καθοδηγήσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να εξασκηθούν στην ενεργητική ακρόαση, να θυμούνται τι έχει ειπωθεί ήδη, και να προσθέτουν τα σχετικά και κατάλληλα επόμενα κομμάτια στην ιστορία.

Ο/η εκπαιδευτικός ίσως προτιμήσει να γίνει μία σύντομη δοκιμαστική ιστορία για εξάσκηση μέχρι οι συμμετέχοντες/ουσες να κατανοήσουν τη δραστηριότητα, και στη συνέχεια, να δοκιμάσουν ξανά να δημιουργήσουν την ιστορία.

Όταν ο/η εκπαιδευτικός θεωρήσει ό,τι η ιστορία φτάνει σε ένα φυσικό τέλος, θα πρέπει να καθοδηγήσει τους/τις τελευταίους/ες συμμετέχοντες/ουσες να τελειώσουν την ιστορία με την καταληκτική φράση.

Βασική Δραστηριότητα: Σκηνή σε Τρεις Γραμμές (15 λεπτά)

Ο/η εκπαιδευτικός εξηγεί ό,τι ο σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι να παρουσιάσει ποιοι είναι οι δύο χαρακτήρες στη σκηνή χρησιμοποιώντας μόνο τρεις γραμμές. Ο/η εκπαιδευτικός μαζί με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες δημιουργούν μία λίστα με διάφορα είδη σχέσεων και τη γράφουν σε ένα χαρτί ή στον πίνακα. Μερικά παραδείγματα σχέσεων θα μπορούσαν να είναι: γονέας/παιδί, γιατρός/ασθενής, εκπαιδευτικός/διευθυντής ή διευθύντρια, γάτα/ποντίκι, τυρί/κρακεράκια, κ.λπ. Ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να τονίσει ό,τι οι συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να χρησιμοποιούν τόσο το σώμα τους για να μεταφέρουν το νόημα όσο και τα λόγια τους. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που επιλέξουν τη γάτα και το ποντίκι, η φυσική παρουσίαση των ζώων θα βοηθούσε το κοινό να κατανοήσει τη σχέση.

Ο/η εκπαιδευτικός ζητάει από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες να καθίσουν στη θέση του κοινού και ζητάει από δύο άτομα να σταθούν μπροστά από όλους/όλες ή να ανέβουν στη σκηνή (ανάλογα με το μαθησιακό περιβάλλον) ονομάζοντας τα Άτομο Α και Άτομο Β. Τότε, αναθέτει στα δύο άτομα μία από τις σχέσεις, χωρίς όμως να γνωρίζει το κοινό ποια από όλες είναι. Το Άτομο Α και το Άτομο Β πρέπει να παρουσιάσουν μία συνομιλία με τρεις γραμμές όπου θα είναι ξεκάθαρο ποια είναι η επιλεγμένη σχέση (οι τρεις γραμμές θα ερμηνευτούν εκ περιτροπής, δηλαδή Α, Β, και Α). Όταν η σκηνή τελειώσει, το Άτομο Β θα καθίσει στο κοινό, το Άτομο Α θα μετατραπεί σε Β, και ένα άλλο άτομο θα πάρει τον ρόλο του Ατόμου Α. Η δραστηριότητα θα συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο μέχρι όλα να άτομα να έχουν τουλάχιστον μία ευκαιρία να παίξουν τους ρόλους Α και Β.

Ερωτήσεις για συζήτηση σχετικά με την αρχική δραστηριότητα:  

 • Έβγαζε νόημα η ιστορία; Γιατί ή γιατί όχι;
 • Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα για να σιγουρευτούμε ό,τι η ιστορία θα ήταν συνεκτική και λογική;

Ερωτήσεις για συζήτηση σχετικά με τη βασική δραστηριότητα:

 • Σας φάνηκε δύσκολη αυτή η δραστηριότητα; Ήταν εύκολο να παρουσιάσετε την επιλεγμένη σχέση με μόνο τρεις γραμμές;
 • Στις σκηνές όπου ήταν γρήγορα εμφανές ποια ήταν η σχέση, τι στρατηγικές χρησιμοποίησαν τα δύο άτομα για να μεταφέρουν το μήνυμα γρήγορα;
 • Τι στρατηγικές θα χρησιμοποιούσατε εάν είχατε την ευκαιρία να ξανακάνετε αυτή τη δραστηριότητα; Γιατί;
 • Μικτές ηλικιακές ομάδες (Άτομο Α & Άτομο Β)
 • Συζητήστε πώς η ηλικία επηρεάζει ή όχι τον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες/ουσες διαμόρφωσαν τις ιστορίες τους. Υπάρχει διαφορά;
 • Αναλύστε το στυλ αφήγησης κάθε ατόμου. Επηρεάζει η ηλικία τον τρόπο με τον οποίο αφηγούμαστε ιστορίες;