Θέμα 1 Τι σημαίνει προγραμματισμός και οργάνωση;

Ο προγραμματισμός και η οργάνωση είναι βασικά στοιχεία για την επιτυχία ενός έργου, και αυτό περιλαμβάνει πολλές άλλες διατομεακές δεξιότητες. Η ικανότητα οργάνωσης σημαίνει να καθορίζει κανείς με σαφήνεια τα διάφορα καθήκοντα που πρέπει να πραγματοποιηθούν, αλλά και να τα βάζει σε σειρά προτεραιότητας. Αυτή η δεξιότητα υπονοεί καλή διαχείριση χρόνου, καλή εκτίμηση του αποτελέσματος που θα προκύψει, και την ικανότητα προσαρμογής και διαχείρισης συναισθημάτων. Όταν αυτή η δραστηριότητα πραγματοποιείται σε μία ομάδα, υποδηλώνει επικοινωνιακές δεξιότητες, επίγνωση, και συλλογική δέσμευση.  

Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διάφορα σημαντικά σημεία: 

  • Δημιουργία στρατηγικής: Αρχικά, είναι σημαντικό να καθοριστούν οι ακριβείς στόχοι και τα αποτελέσματα, προκειμένου να εκτιμηθούν τα αποτελέσματα και η σκοπιμότητά τους. Τότε, είναι απαραίτητο να καθοριστούν με σαφήνεια τα καθήκοντα που πρέπει να πραγματοποιηθούν για να έχουμε μία συνολική εικόνα και να θεσπίσουμε κανόνες λειτουργίας. Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς και τα πιθανά ρίσκα, καταφέραμε να καθορίσουμε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί.
  • Προγραμματισμός δραστηριοτήτων: Όταν καθοριστούν τα καθήκοντα, είναι σημαντικό να τα βάλουμε σε σειρά προτεραιότητας και να διευκρινίσουμε τα διάφορα στάδια υλοποίησης: τι, πότε, που, με ποια άτομα, κ.λπ.
  • Οργάνωση χρόνου: Ο καθορισμός ενός εργασιακού πλάνου, σε μορφή επίσημου προγράμματος, μας επιτρέπει μία καλή οργάνωση και την αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων. Μην διστάσετε να προσθέσετε ενδιάμεσους στόχους, χωρίς υπερβολές, και αποφύγετε τη βιασύνη. Όταν δημιουργείτε ένα εργασιακό πλάνο, είναι επίσης σημαντικό να θέτετε προθεσμίες, λαμβάνοντας υπόψη εξωτερικούς περιορισμούς, για να έχετε επίγνωση του χρόνου. Αυτό θα σας επιτρέψει να έχετε ευελιξία.
  • Διαχείριση πόρων και ποιότητας: Η ομαδική εργασία ή η συνεργασία, καθώς και η ικανότητα ανάθεσης αρμοδιοτήτων, εγγυώνται καλή ποιότητα. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η διαχείριση συναισθημάτων είναι δύο βασικά στοιχεία για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου ή μίας δραστηριότητας. Οι ενδιάμεσες αξιολογήσεις και η ευελιξία επιτρέπουν προσαρμογές κατά τη διάρκεια του έργου.