Περαιτέρω πηγές για ανάγνωση

Άρθρο για τη Δημιουργικότητα & την Καινοτομία à https://info.lse.ac.uk/current-students/student-futures/creating-and-innovating

Ted talks:

Fostering creativity and innovation in the workplace: Jude Reggett at TEDxNorthernSydneyInstitute

Creative thinking – how to get out of the box and generate ideas: Giovanni Corazza at TEDxRoma