Θέμα 6 Ένδειξη ευαισθησίας

Σύμφωνα με το «New Economy», οι απαιτήσεις του συστήματος εκπαίδευσης ενηλίκων περιλαμβάνουν:

1) μία ατομική διάσταση που περιγράφει λεπτομερώς τα πολύπλοκα κίνητρα των ενήλικων εκπαιδευομένων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση,

2) μία διδακτική διάσταση που αφορά τη σημασία των εμπλεκόμενων, ευαισθητοποιημένων, και ανεκτικών εκπαιδευτικών που σέβονται τους/τις ενήλικες μαθητευόμενους/ες και διευκολύνουν την ανάπτυξή τους,

3) και μία θεσμική διάσταση που προσδιορίζει τις μορφές υποστήριξης που οι ενήλικες μαθητευόμενοι/ες θεωρούν απαραίτητες για την επιτυχία.

Ο Lanford (2021), στη μελέτη του παρουσιάζει μία σημαντική αντιπαράθεση με την αποδεκτή σοφία σχετικά με τους/τις ενήλικες εκπαιδευόμενους/ες. Ωστόσο, μελλοντικές μελέτες θα πρέπει να εξετάσουν τα κίνητρα, τις προκλήσεις, και τις προτιμώμενες μορφές υποστήριξης των ενήλικων εκπαιδευομένων σε άλλα θεσμικά περιβάλλοντα, ειδικά σε ιδρύματα τετραετούς φοίτησης. Περαιτέρω έρευνα θα πρέπει επίσης να διερευνήσει τις εμπειρίες ζωής των περιθωριοποιημένων ενήλικων εκπαιδευομένων, των οποίων οι ζωές έχουν επηρεαστεί από τις οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές, και ο σεβασμός σε αυτή τη διαδικασία, αλλά και εκτίμηση της συμβολής που μπορούν να προσφέρουν οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι/ες στην τάξη και την κοινωνία. Αυτό θα ήταν ένα καλό βήμα προς μία πιο αποτελεσματική εκπαιδευτική πολιτική.

Πηγή εικόνας: https://www.dreamstime.com/photos-images/respect.html