Θέμα 4 TSC κριτήρια αξιολόγησης

Τα βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση αυτού του TSC είναι οι πτυχές που αναφέρονται παρακάτω. Σύμφωνα με αυτά, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καθοδηγήσουν τους/τις μαθητές/μαθήτριες τους στη διαδικασία βελτίωσης. Ο/η μαθητής/μαθήτρια μπορεί να αξιολογηθεί ως «επαρκής» ή ως «χρειάζεται βελτίωση». Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να προσθέσει συγκεκριμένα σχόλια για κάθε μαθητή/μαθήτρια στα αντίστοιχα κουτιά. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το Πνευματικό Παραδοτέο 2: Be Creative! Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτικούς για περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης.

Κριτήρια

Επαρκής

Χρειάζεται βελτίωση

Αποδοχή του ό,τι δεν έχουμε πάντα τον έλεγχο των καταστάσεων

 

 

Προθυμία αλλαγής και προσαρμογής σε καινούργιες καταστάσεις

 

 

Συγκέντρωση στις θετικές πτυχές των καινούργιων καταστάσεων

 

 

Ικανότητα παροχής υπηρεσιών με ευέλικτο τρόπο

 

 

Ικανότητα διαχείρισης της αβεβαιότητας