Θέμα 4 TSC κριτήρια αξιολόγησης

Τα βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση αυτού του TSC είναι οι πτυχές που αναφέρονται παρακάτω. Σύμφωνα με αυτά, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καθοδηγήσουν τους/τις μαθητές/μαθήτριες τους στη διαδικασία βελτίωσης. Ο/η μαθητής/μαθήτρια μπορεί να αξιολογηθεί ως «επαρκής» ή ως «χρειάζεται βελτίωση». Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να προσθέσει συγκεκριμένα σχόλια για κάθε μαθητή/μαθήτρια στα αντίστοιχα κουτιά. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το Πνευματικό Παραδοτέο 2: Be Creative! Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτικούς για περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης.

Κριτήρια

Επαρκής

Χρειάζεται βελτίωση

Καθορισμός στόχων με απτά και άυλα κριτήρια επιτυχίας σε ποικίλες συνθήκες, και ενέργειες για την επίτευξή τους

 

 

Προσωπική παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τους στόχους και δράσεις για τυχόν αναγκαίες διορθώσεις

Ανεξάρτητη δράση για την υλοποίηση καθηκόντων, αποτελεσματική διαχείριση προβλημάτων

 

 

Ανάληψης πρωτοβουλιών για την ενίσχυση των δεξιοτήτων σε επαγγελματικό επίπεδο σε ποικίλες συνθήκες