Θέμα 4 TSC κριτήρια αξιολόγησης

Τα βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση αυτού του TSC είναι οι πτυχές που αναφέρονται παρακάτω. Σύμφωνα με αυτά, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καθοδηγήσουν τους/τις μαθητές/μαθήτριες τους στη διαδικασία βελτίωσης. Ο/η μαθητής/μαθήτρια μπορεί να αξιολογηθεί ως «επαρκής» ή ως «χρειάζεται βελτίωση». Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να προσθέσει συγκεκριμένα σχόλια για κάθε μαθητή/μαθήτρια στα αντίστοιχα κουτιά. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το Πνευματικό Παραδοτέο 2: Be Creative! Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτικούς για περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης.

Κριτήρια Επαρκής Χρειάζεται βελτίωση
Εκτέλεση εποικοδομητικών ενεργειών προς μία λύση που θα είναι επωφελής για όλα τα εμπλεκόμενα άτομα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.  
Εξερεύνηση δημιουργικών λύσεων μαζί με τα άλλα άτομα για να ξεπεραστεί ο ανταγωνισμός και να αναπτυχθεί μία σταθερή συνεργασία.  
Διαπραγμάτευση που βασίζεται σε προσεκτικές παρατηρήσεις και σε συλλογή πληροφοριών από τις δύο πλευρές.  
Αναλογισμός των διαφορετικών απόψεων και προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης.