Θέμα 4 TSC κριτήρια αξιολόγησης

Τα βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση αυτού του TSC είναι οι πτυχές που αναφέρονται παρακάτω. Σύμφωνα με αυτά, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καθοδηγήσουν τους/τις μαθητές/μαθήτριες τους στη διαδικασία βελτίωσης. Ο/η μαθητής/μαθήτρια μπορεί να αξιολογηθεί ως «επαρκής» ή ως «χρειάζεται βελτίωση». Ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να προσθέσει συγκεκριμένα σχόλια για κάθε μαθητή/μαθήτρια στα αντίστοιχα κουτιά. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το Πνευματικό Παραδοτέο 2: Be Creative! Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτικούς για περαιτέρω οδηγίες σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης.

Κριτήρια

Επαρκής

Χρειάζεται βελτίωση

Συνεχής κριτικός προβληματισμός για τη δημιουργία και εφαρμογή σχεδίων δράσης επαγγελματικής ανάπτυξης.

 

 

Ταυτοποίηση αναγκών επαγγελματικής ανάπτυξης, σχεδιασμός και συμμετοχή σε εργασιακή και εξωτερική επαγγελματική ανάπτυξη. 

 

 

Εφαρμογή νέων γνώσεων, δεξιοτήτων, και πρακτικών που αποκτήθηκαν μέσω ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης. 

 

 

Αναζήτηση ανατροφοδότησης για την ενημέρωση της τρέχουσας επαγγελματικής πρακτικής.