Θέμα 3 Δείγματα φράσεων για χρήση στο βιογραφικό σημείωμα

  • Ικανότητα διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων
  • Ικανότητα αντιμετώπισης της αρνητικότητας
  • Ικανότητα ανάλυσης προβλημάτων και εύρεσης παραγωγικών λύσεων