Θέμα 3 Δείγματα φράσεων για χρήση στο βιογραφικό σημείωμα

  • Αποδεδειγμένη συστηματική και αποτελεσματική προσέγγιση της εργασίας
  • Προσωπική παρακολούθηση της προόδου σε σχέση με τους στόχους και δράσεις για τυχόν αναγκαίες διορθώσεις
  • Ανεξάρτητη δράση για την υλοποίηση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, αποτελεσματική διαχείριση προβλημάτων
  • Ανάληψη ευθύνης για τα καθήκοντα της δουλειάς
  • Ολοκλήρωση των καθηκόντων