Θέμα 3 Δείγματα φράσεων για χρήση στο βιογραφικό σημείωμα

  • Άριστο ιστορικό στη διατήρηση εμπιστευτικότητας, αξιόπιστος χαρακτήρας
  • Συνέπια και αξιοπιστία στην εκτέλεση καθηκόντων και αρμοδιοτήτων
  • Αποδεδειγμένος επαγγελματισμός
  • Αποδοχή ευθυνών για πιθανά λάθη
  • Συμμόρφωση με τους κανόνες και τους κανονισμούς