Θέμα 3 Δείγματα φράσεων για χρήση στο βιογραφικό σημείωμα

  • Ικανότητα συγκέντρωσης στην εκτέλεση μίας σχολαστικής ενέργειας
  • Ικανότητα επανάληψης, αναπαραγωγής μίας εργασίας
  • Ικανότητα οργάνωσης για την εκτέλεση μίας ενέργειας