Θέμα 3 Δείγματα φράσεων για χρήση στο βιογραφικό σημείωμα

  • Ικανότητα ταυτοποίησης και ανάλυσης ενός προβλήματος
  • Ικανότητα ξεκάθαρης επικοινωνίας με άλλα άτομα
  • Χρήση δημιουργικότητας για την επίλυση προβλημάτων
  • Ικανότητα εργασίας σε μία ομάδα: επικοινωνία, διαπραγμάτευση, συμφιλίωση