Θέμα 3 Δείγματα φράσεων για χρήση στο βιογραφικό σημείωμα

  • Ικανότητα ανάλυσης ενός συνόλου οδηγιών
  • Ικανότητα ανταπόκρισης σε νέες πληροφορίες
  • Ικανότητα προσαρμογής σε νέες οδηγίες
  • Ικανότητα συνεργασίας για τη λήψη αποφάσεων