Θέμα 3 Δείγματα φράσεων για χρήση στο βιογραφικό σημείωμα

  • Διαπραγμάτευση με εποικοδομητικό τρόπο για την αντιμετώπιση δύσκολων ζητημάτων
  • Αναλογισμός των διαφορετικών απόψεων και προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων
  • Επικέντρωση στην επίτευξη αποτελεσμάτων προστιθέμενης αξίας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων