Θέμα 3 Δείγματα φράσεων για χρήση στο βιογραφικό σημείωμα

  • Ενεργητική ακρόαση και παροχή συμβουλών
  • Ενοποίηση και κινητοποίηση μίας ομάδας
  • Σχεδιασμός και οργάνωση ενός έργου