Θέμα 3 Δείγματα φράσεων για χρήση στο βιογραφικό σημείωμα

  • Εξέλιξη σε ομαδικό περιβάλλον
  • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Στενή συνεργασία με άλλα άτομα
  • Νοοτροπία ομαδικού πνεύματος, καθώς και ικανότητα αυτόνομης εκτέλεσης καθηκόντων