Θέμα 3 Δείγματα φράσεων για χρήση στο βιογραφικό σημείωμα

  • Ικανότητα αποδοχής εποικοδομητικών σχολίων
  • Ενσυναίσθηση
  • Ευγένεια και σωστή συμπεριφορά
  • Ικανότητα συνεργασίας με άτομα από διαφορετικά υπόβαθρα