Θέμα 3 Δείγματα φράσεων για χρήση στο βιογραφικό σημείωμα

  • Ικανότητα επικοινωνίας πληροφοριών
  • Ικανότητα ομιλίας μπροστά από μία ομάδα ατόμων
  • Ικανότητα παρουσίασης πληροφοριών ή εννοιών
  • Ικανότητα αξιοποίησης τεχνικών ανάκρισης