Θέμα 3 Δείγματα φράσεων για χρήση στο βιογραφικό σημείωμα

  • Διαχείριση των αμφιβολιών και της πίεσης με μία προσέγγιση αυτοκριτικής
  • Ενεργή αναζήτηση ευκαιριών για συνεχή μάθηση και επαγγελματική ανάπτυξη
  • Προγραμματισμός και υλοποίηση προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης μέσω μίας σειράς δραστηριοτήτων και ευκαιριών