Θέμα 3 Δείγματα φράσεων για χρήση στο βιογραφικό σημείωμα

  • Ικανότητα καθορισμού στόχων και ταυτοποίησης πιθανών αποτελεσμάτων
  • Ικανότητα δημιουργίας ενός σχεδίου δράσης
  • Ικανότητα οργάνωσης και τήρησης προθεσμιών
  • Ικανότητα εργασίας ως μέρος μίας ομάδας για την επίτευξη κοινών στόχων