Θέμα 2 Γιατί είναι σημαντικό;

Η ενασχόληση με την προσωπική ανάπτυξη αποτελεί βασικό στοιχείο της μετασχηματιστικής μάθησης. Είναι ένας τρόπος για να αποκτήσουμε μεγαλύτερη επίγνωση του εαυτού μας, της συμπεριφοράς μας, των επιλογών μας, των στόχων και των στρατηγικών μας. Ο Abraham Maslow υποστηρίζει ό,τι όλοι οι άνθρωποι έχουν μία έμφυτη ανάγκη για προσωπική ανάπτυξη και αυτοεκπλήρωση, η οποία πραγματοποιείται μέσω μίας διαδικασίας που ονομάζεται αυτοπραγμάτωση. Αναφέρεται στη φυσική ανάγκη να αξιοποιήσει κανείς πλήρως τις δυνατότητές του ως μοναδικός άνθρωπος. Οι αυτοπραγματοποιημένοι άνθρωποι αποδέχονται αυτό που είναι, παρά τα ελαττώματα και τους περιορισμούς τους, και βιώνουν την ανάγκη να είναι δημιουργικοί σε όλες τις πτυχές της ζωής τους. Η ενασχόληση με την προσωπική ανάπτυξη είναι επίσης πιθανό να έχει θετικό αντίκτυπο στην επαγγελματική ανάπτυξη λόγω της βελτίωσης των τεχνικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, της διεύρυνσης των γνώσεων, και της αυξανόμενης αυτογνωσίας.