Θέμα 1 Τι σημαίνει συνεργαζόμαστε με άλλα άτομα σε ομάδες και δίκτυα;

Η συνεργασία με άλλα άτομα σε ομάδες και δίκτυα περιλαμβάνει την οργάνωση, την εκτέλεση, και την αξιολόγηση συνεργατικών δράσεων με εταίρους ή ομάδες, με σαφήνεια και με αμοιβαία συμφωνημένους όρους, επιδεικνύοντας παράλληλα σεβασμό για τις ικανότητες, τις εμπειρίες και τις συνεισφορές των άλλων. Οι ακόλουθες βασικές έννοιες έχουν αναγνωριστεί ως αυτοτελείς:

  • Δημιουργία επαγγελματικού δικτύου και δημιουργία δεσμών με άλλα άτομα: Η δικτύωση είναι η ικανότητα ανταλλαγής ιδεών και πληροφοριών με οργανισμούς και άτομα που έχουν κοινά ενδιαφέροντα, προκειμένου να δημιουργηθούν μακροχρόνιες σχέσεις για αμοιβαίο όφελος. Τα κοινωνικά και επαγγελματικά διαδικτυακά δίκτυα – όπως το LinkedIn, το Facebook, το Instagram, κ.λπ. – είναι σημαντικά. Η δικτύωση όμως πηγαίνει πέρα από αυτό και συνεπάγεται με μία αμφίδρομη διαδικασία ανταλλαγής γνώσεων.
  • Για τη δημιουργία ισχυρών δεσμών δικτύωσης, πρέπει να συμμετέχετε σε συναντήσεις, κατά προτίμηση αυτοπροσώπως, τουλάχιστον μία φορά. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να συμμετέχετε σε συνέδρια, εκδηλώσεις, σεμινάρια, καθώς όλα αυτά αποτελούν ευκαιρίες για την ανάπτυξη προσωπικών επαφών που μπορούν να συνεχιστούν με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Επίσης, η δικτύωση με σκοπό τη δημιουργία συνδέσεων συχνά αποτυγχάνει να προσφέρει αποτελέσματα. Όπως ισχύει με πολλά πράγματα, είναι ωφέλιμο να έχετε ένα Όραμα ή έναν Σκοπό όταν δημιουργείτε το Δίκτυο σας. Αυτό σας επιτρέπει να είστε συγκεντρωμένοι/ες, αλλά κυρίως γνήσιοι/ες.
  • Ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών: Οι γνώσεις και οι δεξιότητες των υπαλλήλων είναι το πιο πολύτιμο εργαλείο μίας επιχείρησης. Συχνά, οι υπάλληλοι εφαρμόζουν την εμπειρογνωμοσύνη και τις γνώσεις τους για να ολοκληρώσουν τα καθήκοντα τους, αλλά δεν τις μοιράζονται, εμποδίζοντας έτσι την επιτυχία της εταιρίας. Η ανταλλαγή πληροφοριών έχει πολλά πλεονεκτήματα: επιτρέπει την ανάπτυξη, διατηρεί το κίνητρο, προωθεί την αναγνώριση, παράγονται νέες ιδέες, εμπνέει αίσθημα σκοπού σε ολόκληρο τον οργανισμό, κ.λπ.
  • Συνεργασία σε ομάδες: Η ομαδική εργασία είναι η συνεργατική δραστηριότητα ατόμων που εργάζονται αποτελεσματικά για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Η δύναμη μίας ομάδας βασίζεται στην αμοιβαία υποστήριξη, την αποτελεσματική επικοινωνία, την αυτάρκεια, την αυτονομία, τις καθορισμένες ευθύνες, την καθορισμένη ηγεσία, και τους πόρους που είναι απαραίτητοι για την επίτευξη του κοινού σκοπού. Για να συνεργαστεί ένα άτομο με επιτυχία σε μία ομάδα πρέπει να είναι ανοιχτόμυαλο, να επικοινωνεί με ευκολία, να είναι οργανωμένο, να εστιάζει σε μακροπρόθεσμη σκέψη, να προσαρμόζεται, και να μπορεί να συζητάει με λογικό τρόπο.