Θέμα 1 Τι σημαίνει να ενεργούμε σύμφωνα με τις αξίες;

  • «Ενεργώντας σύμφωνα με τις αξίες», επίσης γνωστό ως «ευσυνειδησία» (Chernyshenki, Kankaras & Drasgow, 2018), ή «εργασιακό ήθος» (NRC, 2012) είναι μία ικανότητα που αναφέρεται σε ένα άτομο που είναι σε θέση να συνδέει τα καθήκοντα και τις ευθύνες του με τις προσωπικές, κοινωνικές, και οργανωτικές του αξίες (ESCO, 2021). Αυτό βοηθάει ένα άτομο να διασφαλίσει ό,τι ενεργεί με συνέπεια και με ηθική υπευθυνότητα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ό,τι όταν αναφερόμαστε στη συγκεκριμένη ικανότητα, αναφερόμαστε κυρίως σε αξίες που μπορεί ένα άτομο να μάθει και να αναπτύξει, και όχι σε σταθερές ηθικές αξίες.
  • Η ικανότητα υπακοής σε ορισμένες νομοθεσίες ή πολιτικές (για παράδειγμα, η τήρηση ενός κώδικα δεοντολογίας), ο σεβασμός της εμπιστευτικότητας, και η τήρηση των δεσμεύσεων αποτελούν δείκτες ό,τι ένα άτομο είναι σε θέση να ενεργεί σύμφωνα με τις αξίες του. Πιο συγκεκριμένα, το προφίλ ενός τέτοιου ατόμου σε ένα εργασιακό περιβάλλον περιλαμβάνει την επιμονή για την ολοκλήρωση ενός χρονοβόρου καθήκοντος, την υποστήριξη των συναδέλφων του σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, και την εκπροσώπηση του οργανισμού με επαγγελματικό τρόπο (OECD, 2018).