Θέμα 1 Τι είναι η ενασχόληση με την προσωπική ανάπτυξη;

Η ενασχόληση με την προσωπική ανάπτυξη είναι η ικανότητα που περιλαμβάνει τόσο τις ενδοπροσωπικές δεξιότητες της αυτογνωσίας, της αυτοδιαχείρισης, της προθυμίας για μάθηση και αυτοκριτική, όσο και τις διαπροσωπικές δεξιότητες της συνεργασίας με άλλα άτομα για την ανάκτηση σχολίων και υποστήριξης κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας. Κάθε ένα από αυτά τα αλληλένδετα συστατικά παίζει ουσιαστικό ρόλο.

Η ενασχόληση με την προσωπική ανάπτυξη συνεπάγεται με τα ακόλουθα:

  • Αυτογνωσία: Αυτοκριτική για τις εμπειρίες του παρελθόντος για την αξιολόγηση των δυνατών σημείων, των περιορισμών, των κινήτρων, των ενδιαφερόντων, και των φιλοδοξιών μέσα σε διαφορετικά μαθησιακά πλαίσια.
  • Πρωτοβουλία και Ευθύνη: Ανάληψη ευθύνης για τη μάθηση, εύρεση στοχευμένων ερωτήσεων που καθοδηγούν, διαμόρφωση ευκαιριών που ταιριάζουν στα προσωπικά ενδιαφέροντα και την προσέγγιση στη μάθηση, και αναζήτηση σχολίων από άλλα άτομα.
  • Καθορισμός Στόχων και Προγραμματισμός: Ανάπτυξη μακροπρόθεσμων στόχων, καθορισμός ουσιαστικών μαθησιακών στόχων, ταυτοποίηση αποτελεσματικών στρατηγικών, και σχεδιασμός βημάτων.
  • Εμπλοκή και Διαχείριση: Αναζήτηση σχετικών πόρων και πληροφοριών για την υποστήριξη των μαθησιακών στόχων και τη βελτίωση των στρατηγικών, διατήρηση ενός αποτελεσματικού ρυθμού, επίτευξη βραχυπρόθεσμων σημείων αναφοράς και μακροπρόθεσμων στόχων.
  • Παρακολούθηση και Προσαρμογή: Αξιολόγηση της διαδικασίας, προσαρμογή των στρατηγικών, αποδοχή της αποτυχίας έτσι ώστε να μάθουμε και να εξελιχθούμε από τα λάθη μας, και να αποδίδουμε την επιτυχία στην προσπάθεια, την επιμονή, την πρόσβαση, την ευκαιρία, τη βοήθεια και τον χρόνο.