Θέμα 1 Τι είναι η διαχείριση και η ηγεσία άλλων ατόμων;

Η ικανότητα διαχείρισης και ηγεσίας άλλων ατόμων συνεπάγεται με την ικανότητα να εμπλέκουμε άλλα άτομα στην υλοποίηση ενός έργου.

Αυτή η TSC έχει δύο διαστάσεις για το άτομο που «αναγνωρίζεται ως ηγέτης/ηγέτιδα», για να διαχειριστεί και να ηγηθεί μίας ομάδας.

Ως μάνατζερ, ο/η ηγέτης/ηγέτιδα θα πρέπει να αναπτύξει μία στάση και μία συμπεριφορά βασισμένη στις βασικές ιδιότητες της επικοινωνίας και της στρατηγικής.

Θα πρέπει να βρει τον κατάλληλο τρόπο λειτουργίας, να ισορροπήσει μεταξύ της ηγεσίας με τη χρήση οδηγιών, η οποία μερικές φορές είναι αρκετά αυταρχική, και της συμμετοχικής διαχείρισης, η οποία μερικές φορές επιβραδύνει αρκετά ένα έργο.

Ο/η μάνατζερ είναι στην ουσία «στην υπηρεσία» του έργου, ενοποιώντας μία ομάδα και οργανώνοντας τα καθήκοντα κάθε μέλους της ομάδας με ξεκάθαρο και εκπαιδευτικό τρόπο.

Αυτές είναι οι δύο διαστάσεις που πρέπει να αναπτυχθούν από έναν/μία ηγέτη/ηγέτιδα:

1. Υλοποίηση και διαχείριση της υλοποίησης του έργου. Ο/η ηγέτης/ηγέτιδα έχει στρατηγικές και οραματίζεται τα στάδια της πραγματοποίησης για να:

 • Οργανώνει και να συντονίζει τα καθήκοντα κάθε ατόμου μέσα σε έναν συγκεκριμένο χώρο και χρόνο
 • Εξασφαλίζει ό,τι παρέχονται οι απαραίτητες τεχνικές και ανθρώπινες συνθήκες
 • Διαχειρίζεται τεχνικά ή ανθρώπινα απρόοπτα λάθη και βρίσκει λύσεις – λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις απόψεις των συναδέλφων
 • Ελέγχει ό,τι το έργο και τα καθήκοντα του θα ολοκληρωθούν όπως πρέπει
 • Αξιολογήσεις με την ομάδα: θετικά σημεία, αρνητικά σημεία, τομείς για εξέλιξη και βελτίωση, διάφορες προσεγγίσεις και απόψεις

2. Ηγεσία ατόμων με την ανάπτυξη ομαδικότητας:

 • Αποτελεσματική επικοινωνία για το έργο: κατάλληλος καθορισμός ρόλου σε κάθε άτομο, χρησιμότητα, δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης, ενθάρρυνση όλων των μελών μίας ομάδας να εμπλέκονται, παροχή κινήτρων. Ικανότητα να φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Ξεκάθαρη επικοινωνία και παιδαγωγική προσέγγιση για τα στάδια του έργου.
 • Προώθηση συνεργασίας μεταξύ των μελών και ανάπτυξη ενός συλλογικού τρόπου σκέψης (δημιουργικότητα για την εκτέλεση μίας εργασίας, ή την επίλυση ενός προβλήματος, ή για να ξεπεραστεί ένα εμπόδιο)
 • Ενεργητική ακρόαση και να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις όλων των μελών
 • Επανεξέταση της προόδου του έργου, ενημέρωση των μελών, αναπροσαρμογή (εάν χρειάζεται)
 • Λήψη αποφάσεων μετά από συζητήσεις/συναντήσεις με την ομάδα
 • Διαχείριση εντάσεων ή συγκρούσεων
 • Ενθάρρυνση και εκτίμηση κάθε ατόμου, και της ομάδας γενικά, για την προσφορά τους στο έργο