Θέμα 1 Τι είναι η δημιουργικότητα και η καινοτομία;

  • Δημιουργικότητα είναι η πράξη παραγωγής νέων ιδεών ή ο συνδυασμός υφιστάμενων ιδεών από αφηρημένες γνωστικές έννοιες για να δημιουργηθεί κάτι καινούργιο ή καινοτόμο, τόσο με καλλιτεχνικούς και αισθητικούς όσο και με μη καλλιτεχνικούς τρόπους (π.χ. στην προσωπική ζωή και στον εργασιακό χώρο) (ESCO, 2021).
  • Παρόλο που δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς μόνο έναν ορισμό της δημιουργικότητας, οι ερευνητές συμφωνούν γενικά ό,τι η δημιουργικότητα συνδέεται με μία διαδικασία και ένα αποτέλεσμα (Said-Metwaly και λοιποί, 2018). Είναι μία εφαρμοσμένη διαδικασία όπου ένα άτομο χρησιμοποιεί τη φαντασία του για να δημιουργήσει ένα αυθεντικό αποτέλεσμα με αξία. Καινοτομία είναι η διαδικασία εφαρμογής των καλών δημιουργικών ιδεών στην πράξη (Robinson, 2017). Πρέπει να σημειωθεί το πόσο σημαντική (και αναπόφευκτη) είναι η αποτυχία, καθώς και η επαναλαμβανόμενη φύση της δημιουργικής διαδικασίας. Η πράξη της ενεργής δημιουργίας προϋποθέτει ό,τι ένα άτομο μπορεί να επιμείνει όταν έρχεται αντιμέτωπο με την αποτυχία, αλλά συνεχίζει να επαναλαμβάνει τη δημιουργική διαδικασία μέχρι να βρει μία λύση.
  • Υπάρχουν πολλοί κοινωνικοί μύθοι σχετικά με τη φύση και τη χρησιμότητα της δημιουργικότητας. Για παράδειγμα, ό,τι μόνο τα άτομα που εργάζονται σε καλλιτεχνικούς κλάδους μπορούν να είναι δημιουργικά και ό,τι η δημιουργικότητα είναι ένα έμφυτο χάρισμα που δεν μπορεί να διδαχθεί. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ό,τι η δημιουργικότητα δεν είναι το ίδιο με τη δεξιοτεχνία. Όλοι οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να είναι δημιουργικοί, να σκέφτονται και να ενεργούν δημιουργικά. Επομένως, όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από την επαγγελματική πορεία που επέλεξαν, έχουν την ευκαιρία να είναι δημιουργικοί στον χώρο εργασίας τους.