Θέμα 1 Τι είναι η ανταπόκριση στις απαιτήσεις ρουτίνας των καθηκόντων;

Η ικανότητα να ανταποκρινόμαστε στις συνηθισμένες απαιτήσεις μίας εργασίας είναι μία απαραίτητη ικανότητα για την εκτέλεση οποιασδήποτε ενέργειας.

Η ικανότητα αυτή περιλαμβάνει:

  • Την αναγκαία κατανόηση των οδηγιών της εργασίας που πρέπει να εκτελεστεί: τι μας ζητείται να κάνουμε, έχουμε καταλάβει τι μας ζητείται;
  • Την ικανότητα οργάνωσης του διαθέσιμου χρόνου και χώρου για την εκτέλεση αυτής της δράσης: με βάση αυτό που έχουμε καταλάβει για το τι μας ζητείται να κάνουμε, πώς θα οργανωθούμε για να το εκτελέσουμε, τι χρειαζόμαστε (π.χ. εξοπλισμός), που θα συμβεί και πώς θα διαμορφώσουμε τον χώρο, πώς θα διαχειριστούμε τον χρόνο που έχουμε στη διάθεση μας (προθεσμία).
  • Την υλοποίηση της ενέργειας: εκτέλεση της εργασίας που μας ζητήθηκε, ακολουθώντας ένα πρόγραμμα για να προλάβουμε την προθεσμία. Να είμαστε προσεκτικοί/ες και σχολαστικοί/ες.

Αυτό το TSC απαιτεί την ανάπτυξη των ακόλουθων δεξιοτήτων:

  • Παρατήρηση: χώρος, υλικό, εικόνα
  • Συγκέντρωση για καλύτερη απομνημόνευση της εικόνας
  • Επιμονή στις προσπάθειες: επειδή ένα καθήκον μπορεί να επαναλαμβάνεται
  • Επιμέλεια: το καθήκον απαιτεί ακρίβεια και προσοχή για να εκτελεστεί