Θέμα 1 Τι είναι η ανάλυση και η επεξεργασία πληροφοριών;

Η ανάλυση και η επεξεργασία πληροφοριών είναι μία απαραίτητη και θεμελιώδης δεξιότητα που επιτρέπει σε ένα άτομο να αναπτύξει νέες γνώσεις τόσο για ένα περιεχόμενο όσο και για μία μέθοδο, να εκμεταλλεύεται διάφορες ευκαιρίες για αλληλεπίδραση με άλλα άτομα, και κυρίως, να έχει καλύτερη κατανόηση του άμεσου και του απώτερου περιβάλλοντός του.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Απόκτηση νέων γνώσεων:
  • Απόκτηση μεθοδολογίας: παρατήρηση, εξερεύνηση, συλλογή, διαχωρισμός, σύνταξη.
  • Κατανόηση πληροφοριών και έκφραση ερωτημάτων.
 • Αλληλεπίδραση με άλλα άτομα:
  • Έκφραση απόψεων (παρατήρηση, συναίσθημα, ερώτημα).
  • Ενεργητική ακρόαση, ενσωμάτωση σε μία ομάδα.
  • Διαχείριση συναισθημάτων.
 • Αντίληψη και προσαρμογή στο περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται ένα άτομο:
  • Να γνωρίζει κανείς καλύτερα τον εαυτό του και να αντιλαμβάνεται τις αντιδράσεις του, να καθορίζει προτιμήσεις, απόψεις, και ενδιαφέροντα,
  • Οργάνωση του εαυτού: μέθοδοι και διαχείριση χρόνου,
  • Προσαρμογή πληροφοριών σε ένα περιβάλλον για καλύτερη κατανόηση τους,
  • Ερωτήσεις και προβληματισμός πέρα από τις πληροφορίες,
  • Λήψη αποφάσεων,
  • Ενέργειες.